Nyheder Velkommen til vores nye hjemmeside

Vedtægter & Betingelser

Vedtægter – Gilleleje Tennisklub

 

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Gilleleje Tennis Klub.
Klubben har hjemsted i Gilleleje i Gribskov Kommune.

 

§ 2. Formål
Klubbens formål er at udvikle og fastholde størst mulig interesse for tennissporten i lokalområdet blandt børn, unge og voksne på såvel motions- som konkurrenceplan og at tilbyde et aktivt og engagerende socialt liv til gavn for den enkelte og helheden.

 

§ 3. Medlemskab

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når klubbens kapacitet tillader det. Medlemskab opretholdes ved betaling af kontingent.
 2. Medlemskab kan være aktivt eller passivt. Passive medlemmer har adgang til anlægget og kan spille på banerne mod betaling som gæst.
 3. Udmeldelse skal se skriftligt til klubbens formand. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende misligholder klubbens regler, modarbejder klubbens virksomhed eller forårsager, at klubbens omdømme nedsættes. Det ekskluderede medlem kan kræve sagen forelagt på den kommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamling

 1.  Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i et af de lokale blade.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest to uger før afholdelsen.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent.
  • Formandens beretning om det forløbne år samt planer for det kommende.
  • Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget.
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg af formand.
  • Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
  • Valg af to revisorer og en suppleant.
 4. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er tilstedeværende  aktive eller passive medlemmer, som har betalt kontingent, og som er fyldt 14 år. Såfremt et medlem kræver det, skal afstemning ske skriftligt.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer over 14 år skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære og skal afholdes senest fire uger efter anmodning er modtaget.
 6. Generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes med mindst tre ugers varsel for den ordinære generalforsamling og med mindst 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 5 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Valgbare til bestyrelsen er aktive, stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Et bestyrelsesmedlem, der overgår til passivt medlemskab, kan dog fortsætte valgperioden ud.
 2. Formanden vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen med tre medlemmer og en suppleant i lige år og tre medlemmer og en suppleant i ulige år.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger næstformand, kasserer og sekretær.
 5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives, og der skal foreligge skriftligt referat af møderne.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne inkl. formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.
 7. Klubben tegnes i alle sager af formanden, ved dennes forfald af næstformanden.

 

§ 6 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, men mindst halvdelen af forsamlingen stemmer for forslagets gennemførelse, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage. Her kan forslaget ved­tages med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

 

§ 8 Opløsning

Klubben kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger indkaldt med dette formål stemmer herfor.
Klubbens midler i form af formue og aktiver skal gå til at skabe bedst mulige vilkår for tennisspillets udøvelse i Gribskov Kommune. Dette gælder for alle aldersgrupper og alle spillerkategorier.

Betingelser – Gilleleje Tennisklub

 

Forretningsbetingelser for Gilleleje Tennis Klubs website www.gillelejetennisklub.dk.
Generelle oplysninger om klubben:
Klubbens juridiske navn: Gilleleje Tennis Klub
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 72242114
Adresse: 
Østre Alle 30
3250 Gilleleje


Officiel e-mail adresse: formand.gillelejetennis@gmail.com 
Officiel web-adresse: www.gillelejetennisklub.dk


Betaling
www.gillelejetennisklub.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort
Visa/Dankort
eDankort
Betaling sker forud.
Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort, læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.


Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.


Personoplysninger
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Gladsaxe Volleyball samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Gilleleje Tennis Klub har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
Brugernavn og adgangskode: Kunder, der ønsker at indmelde sig i Gilleleje Tennis Klub, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.


Nyhedsbreve
Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil.


Cookies
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer, kunden benytter.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen “Funktioner” – “Internetindstillinger” – “Slet cookies”.

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).


Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) og ikke tillagt moms, da vi er en forening..
Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort.
Gilleleje Tennisklub kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50.- og under.
Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.


Ændring af priser og handelsbetingelser
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.gillelejetennisklub.dk


Forbehold
Gilleleje Tennis Klub tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Gilleleje Tennis Klub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.


Ansvarsfraskrivelse
Gilleleje Tennis Klub og dens indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.gillelejetennisklub.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,
– at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
– at www.gillelejetennisklub.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Gilleleje Tennis Klub og dens indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Gilleleje Tennis Klubs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Gilleleje Tennis Klub. Gilleleje Tennis Klub påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Gilleleje Tennis Klubs ydelser på www.gillelejetennisklub.dk


Reklamationer
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:


Gilleleje Tennis Klub

Østre Alle 30
3250 Gilleleje
formand.gillelejetennis@gmail.com