VEDTÆGTER - GILLELEJE TENNIS KLUB


§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Gilleleje Tennis Klub.
Klubben har hjemsted i Gilleleje i Gribskov Kommune.


§ 2. Formål
1. Klubbens formål er at udvikle og fastholde størst mulig interesse for tennissporten i lokalområdet blandt børn, unge og voksne på såvel motions- som konkurrenceplan og at tilbyde et aktivt og engagerende socialt liv til gavn for den enkelte og helheden.


§ 3. Medlemskab

1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når klubbens kapacitet tillader det. Medlemskab opretholdes ved betaling af kontingent.

2. Medlemskab kan være aktivt eller passivt. Passive medlemmer har adgang til anlægget og kan spille på banerne mod betaling som gæst.

3. Udmeldelse skal se skriftligt til klubbens formand. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende misligholder klubbens regler, modarbejder klubbens virksomhed eller forårsager, at klubbens omdømme nedsættes. Det ekskluderede medlem kan kræve sagen forelagt på den kommende ordinære generalforsamling.


§ 4. Generalforsamling
1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i et af de lokale blade.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest to uger før afholdelsen.

3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om det forløbne år samt planer for det kommende.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af formand.
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
8. Valg af to revisorer og en suppleant.
9. Eventuelt.

4. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er tilstedeværende  aktive eller passive medlemmer, som har betalt kontingent, og som er fyldt 14 år. Såfremt et medlem kræver det, skal afstemning ske skriftligt.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer over 14 år skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære og skal afholdes senest fire uger efter anmodning er modtaget.

6. Generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes med mindst tre ugers varsel for den ordinære generalforsamling og med mindst 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.


§ 5 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Valgbare til bestyrelsen er aktive, stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Et bestyrelsesmedlem, der overgår til passivt medlemskab, kan dog fortsætte valgperioden ud.

2. Formanden vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.

3. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen med tre medlemmer og en suppleant i lige år og tre medlemmer og en suppleant i ulige år.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger næstformand, kasserer og sekretær.

5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives, og der skal foreligge skriftligt referat af møderne.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne inkl. formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

7. Klubben tegnes i alle sager af formanden, ved dennes forfald af næstformanden.


§ 6 Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.


§ 7 Vedtægtsændringer
Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, men mindst halvdelen af forsamlingen stemmer for forslagets gennemførelse, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage. Her kan forslaget ved­tages med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.


§ 8 Opløsning
Klubben kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger indkaldt med dette formål stemmer herfor.
Klubbens midler i form af formue og aktiver skal gå til at skabe bedst mulige vilkår for tennisspillets udøvelse i Gribskov Kommune. Dette gælder for alle aldersgrupper og alle spillerkategorier.Seneste ændring ved den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2018.Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894