Anvendelse af Gilleleje Tennis Klubs klubhus

Ifølge klubbens vedtægter er det klubbens formål at udvikle og fastholde størst mulig interesse for tennissporten i lokalområdet blandt børn, unge og voksne på såvel motionist- som turneringsplan og at tilbyde et aktivt og engagerende socialt liv til gavn for den enkelte og helheden.

Klubhuset danner i sammenhæng med det udendørs og det indendørs baneanlæg de fysiske rammer, der understøtter klubbens formål. Det tjener først og fremmest til at kunne tilbyde medlemmerne omklædnings- og badefaciliteter samt mulighed for ophold i et socialt og attraktivt klubmiljø i forbindelse med sportsudøvelse på anlægget. Dernæst understøtter klubhuset medlemmernes sociale samvær i forbindelse med afholdelse af en række klubarrangementer, ligesom det danner ramme om bestyrelsens møder.

Klubbens turneringshold har adgang til at anvende klubhuset til sociale arrangementer i forbindelse med sæsonstart og -afslutning. Bestyrelsen skal holdes underrettet herom af holdkaptajnerne.

Såfremt det er foreneligt med klubhusets primære og sekundære formål og de øvrige klubaktiviteter på baneanlægget, kan bestyrelsen give tilladelse til, at medlemmer i forbindelse med selvarrangerede turneringer o.l. afholder sociale arrangementer, som dog mht. karakter og deltagerantal ikke må være til gene eller ulempe for klubbens øvrige medlemmer. Som hovedregel må kun medlemmer deltage i sådanne arrangementer. Bestyrelsen kan dog tillade ikke-medlemmers deltagelse. Brug af klubhuset forudsætter, at man rydder op efter sig.

Klubhuset og baneanlægget kan ikke lånes eller lejes af medlemmer mhp. private arrangementer, der ikke understøtter klubbens formål.

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894